Algemene voorwaarden Evviva Vino

 1. evvivavino.nl, en evviavino.com zijn trademarks en websites van Evviva vino . Ten behoeve van deze voorwaarden wordt verstaan Evviva vino.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Evviva vino. Afwijkingen zijn slechts geldig indien deze alleen schriftelijk overeengekomen zijn.
 3. Evviva vino heeft te alle tijde het recht deze Koopvoorwaarden en de inhoud van de evvivavino.nl, en evvivavino.com websites te wijzigen.
 4. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen in de website. Op verzoek wordt u een schriftelijk exemplaar toegezonden.

  Minimum leeftijd afnemer
 5. Evviva vino verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.

  Aanbiedingen en overeenkomsten
 6. Alle aanbiedingen van Evviva vino zijn vrijblijvend. Evviva vino behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te alle tijde voorbehouden
 7. Een overeenkomst tussen Evviva vino en de afnemer komt tot stand nadat de afnemer op de website op de “bestellen” icoon gedrukt heeft, alle verplichte gegevens verstrekt heeft, en het “bevestig bestelling ” icoon heeft gedrukt.
 8. Afbeeldingen van wijnen zoals op de website aangegeven kunnen afwijken van de daadwerkelijk geleverde wijnen, reden hiervan is dat wijnproducenten hun etiketten zonder opgaaf van reden hun etiket kunnen wijzigen.

  Prijzen en Betaling
 9. Alle prijzen zijn in euro en worden uitsluitend in euro’s op de website aangegeven. Op de website zijn de prijzen inclusief accijns en omzetbelasting (btw), en inclusief bezorgkosten.
 10. Bestellingen worden binnen Nederland gratis bezorgd vanaf 6 flessen.
 11. De factuur wordt automatisch bij bestelling naar uw email toegezonden bij het bestellen op de website.
 12. In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Evviva vino gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 2% per maand aan de afnemer in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.  Evvia vino zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen.
 13. Indien de afnemer ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Evviva vino  het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de afnemer in rekening te brengen.

  Uitsluitend voor zakelijke afnemers
 14. Evviva vino ondersteunt verschillende “on-line” alsmede “off-line” betalingsmethoden. De zakelijke afnemer kan een andere betalingsmethoden kiezen dan de aangegeven afrekenprocedure op de website.
 15. Zakelijke afnemers dienen vooraf, schriftelijk met Evviva vino een betalingsmethode overeen te komen, evenals een betalingstermijn van maximaal 14 dagen en een maximaal toegestaan krediet.
 16. Alle facturen zullen door de afnemer worden betaald, op de door de afnemer gekozen methode.

  Bezorging/leveringstermijnen
 17. Leveringen zijn mogelijk binnen de op de Evviva vino  website genoemde plaatsen binnen de bollenstreek.
 18. De levertijd bedraagt tussen de 1 tot 9 werkdagen. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
 19. Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Evviva vino overschreden wordt, zal Evviva vino de afnemer hiervan (via e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met Evviva vino te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Evviva vino te melden.
 20. Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Evviva vino het in bovenstaand artikel genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.
 21. Evviva vino behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de afnemer over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

  Eigendomsvoorbehoud
 22. Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Evviva vino, totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Evviva vino zijn voldaan.

  Risico
 23. Het risico tijdens het transport van het door de afnemer bestelde product is voor Evviva vino. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Evviva vino kunnen worden uitgesloten.
 24. Evviva vino houdt zich het recht voor een opvolgende jaargang te leveren indien de aangeboden jaargang niet meer leverbaar is. Evviva vino hoeft de afnemer hiervan vóór levering niet op de hoogte stellen.

  Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
 25. Evviva vino is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.

  Afkoelingsperiode
 26. Nadat de afnemer het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de afnemer de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Evviva vino te ontbinden. De afnemer hoeft hiervoor geen reden op te geven.
 27. Indien de afnemer de overeenkomst ingevolge bovenstaand artikel wenst te ontbinden, dient de afnemer dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Evviva vino te melden. De afnemer dient het product – na overleg met Evviva vino – te sturen naar een door Evviva vino  vastgesteld retouradres. De afnemer dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
 28. Indien de afnemer reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de afnemer de overeenkomst met  ingevolge boven Evviva vino staand artikel heeft herroepen, zal Evviva vino deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Evviva vino het door de afnemer geretourneerde product heeft ontvangen, aan de afnemer terugbetalen.
 29. Evviva vino behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt, of door de schuld van de afnemer (anders dan die van of de leverancier Evviva vino van het product) is beschadigd.
 30. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Evviva vino schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de afnemer komt, zal Evviva vino de afnemer hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen.  heeft het recht Evviva vino om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de afnemer terug te betalen bedrag in te houden.

  Klachten
 31. De afnemer dient een klacht kenbaar te maken bij Evviva vino (bereikbaar via e-mail info@evvivavino.nl of per telefoon (de nummers staan vermeld op de website).
 32. Evviva vino zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen.Evviva vino zal de afnemer hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

  Persoonsgegevens
 33. Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.
 34. Tenzij de afnemer heeft aangegeven dat de afnemer hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de afnemer worden opgenomen in een centraal bestand van Evviva vino. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de afnemer volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Evviva vino.
 35.  De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Evviva vino deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kan verkrijgen.

  Intellectuele en industriële eigendomsrechten
 36. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Evviva vino website, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten, en beelden berusten bij Ivan IT. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door Evviva vino, de Ivan IT informatie te kopiëren en/of te bewerken.
 37. Afnemers en bezoekers van de Evviva vino  website dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Evviva vino geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

  Toepasselijke recht en geschillenregeling
 38. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Evviva vino is het Nederlands recht van toepassing.
 39. Geschillen tussen Evviva vino en de afnemer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter.

  Correspondentie
 40. Alle correspondentie op basis van deze Koopvoorwaarden vindt plaats met Evviva vino, bries 33 2201 WK Noordwijk (de volledige contactgegevens staan vermeld op de website).
 41. Evviva vino  is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 75764830
 42. Het BTW-nummer is NL860389200B01